Prezentujemy wyniki oceny formalnej w Konkursie Regrantingowym! Teraz czas na ocenę merytoryczną!
Do oceny formalnej skierowanych zostało łącznie 27 projektów. Pełne zestawienie złożonych ofert wraz z przyznaną oceną formalną:

LISTA Z WYNIKAMI OCENY FORMALNEJ

Wnioski z pozytywną oceną formalną zostały skierowane do oceny merytorycznej.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z regulaminem konkursu Wnioskodawcom, których oferty uzyskały negatywną ocenę formalną z adnotacją możliwość wyjaśnienia / uzupełnienia / poprawy przysługuje możliwość jednokrotnej poprawy /uzupełnienia Wniosku lub złożenia wyjaśnień w terminie 3 dni od dnia wysłania w tym zakresie informacji droga mailową na wskazany we Wniosku adres. Brak poprawy, uzupełnienia lub wyjaśnień do Wniosku we wskazanym terminie oznacza, że Wniosek nie spełni kryteriów formalnych i nie podlega dalszej ocenie. Wnioski, które pozytywnie przejdą ponowną weryfikację formalną ocenę zostaną skierowane do oceny merytorycznej. Aby pomóc Państwu w poprawie/uzupełnieniach/wyjaśnieniach będą się z Państwem kontaktowali przedstawiciele CREO.

Przypominamy, że wyniki oceny merytorycznej zostaną ogłoszone w dniu 31 maja 2023 r.

Zachęcamy do śledzenia naszych social mediów oraz aktualności na stronie internetowej, gdzie przez cały okres trwania projektu będziemy informować Was o realizowanych działaniach. 

---
Projekt WOLONTARIAT DO POZNANIA jest finansowany ze środków budżetowych Miasta Poznania.
#poznańwspiera #pomocnipoznań #pozarządowypoznań